facebook - skrypt piksela

Zgoda na kontakt telefoniczny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE (dalej zwanym „Rozporządzeniem”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: SPAR sp. z o.o. (zwany dalej „Administratorem”), ul. Druskienicka 12, 60-476 Poznań, KRS nr 0000770617, NIP 7831797536. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iodo@spar.pl .Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia w celu podjęcia na Państwa rzecz działań związanych z zawarciem umowy partnerskiej. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są spółki z grupy kapitałowej Administratora, a co za tym idzie osoby w nich zatrudnione lub z nimi współpracujące, a także podmioty lub organy uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych państwom trzecim za wyjątkiem The SPAR Group Limited z siedzibą w Pinetown P.O. BOX 1589, Pinetown, Republika Południowej Afryki. Przekazanie Państwa danych osobowych państwom trzecim (w tym spoza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy: Administrator utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich lub podmioty realizujące usługi na rzecz administratora znajdują się w państwie trzecim. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody). Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w rozumieniu Rozporządzenia), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez ściśle określny czas (np. ustawa o rachunkowości); okres, przez jaki łączą Administratora z Państwem stosunki umowne; okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych osobowych. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do zawarcia z Państwem przez Administratora umowy partnerskiej, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości jej zawarcia. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Facebook
Instagram
Sklep e-spar.pl
LinkedIn
YouTube