facebook - skrypt piksela

REGULAMIN KONKURSU PIŁKARSKIEGO EURO 2020

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs Piłkarski EURO 2020” – dalej: „Konkurs” – na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany czy też przeprowadzany przez Facebook ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Podmiotem wyłącznie odpowiedzianym wobec Uczestników z tytułu ewentualnych roszczeń dotyczących Konkursu pozostaje Organizator.
 3. Organizatorem Konkursu jest „Wasz Sklep SPAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Druskienickiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000770617, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł złotych, , numer NIP: 7831797536, REGON: 382544215, dalej jako: „Organizator”.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin dalej jako „Uczestnik”.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora

 

§2. UCZESTNICWO W KONKURSIE

 

 1. Przed przystąpieniem do Konkursy Uczestnik oświadcza, że:
 2. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym oświadcza że zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody którą w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników Organizatora a także pracownicy sklepów Piotr i Paweł oraz SPAR Express/SPAR/EUROSPAR .
 9. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 10. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne (uczestnicy nie są zobowiązani do nabywania dowodów udziału w konkursie) i dobrowolne jednak wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 11. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/SPARPolska

 

§3. CZAS TRWANIA I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 17.06.2021 od momentu publikacji postu konkursowego do dnia 24.06.2021 godz. 23:59
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie słownej, zdjęcia lub krótkiego materiału video jako komentarz do zadania konkursowego) odpowiedzi na zadanie przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora. W okresie trwania Konkursu Organizator zamieści jeden post konkursowy. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy podczas trwania Konkursu, co oznacza, że Uczestnik może zamieścić więcej niż jeden komentarz, z tym jednak zastrzeżeniem, że jedna osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa w drodze analizy poprawności wykonania przez Uczestników zadań opisanych § 3. ust. 2 Regulaminu przy uwzględnieniu parametrów opisanych w § 3 ust. 4 poniżej.
 4. Spośród komentarzy zamieszczonych przez Uczestników pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora, kierując się własnym uznaniem dokona wyboru trzech zwycięzców, którymi zostaną Uczestnicy będący autorami komentarzy ocenionych przez Komisję Konkursową najwyżej spośród wszystkich komentarzy. Rozstrzygnięcie Konkursu (wybranie zwycięzcy) w odniesieniu do zadania opublikowanego przez Organizatora nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

 

§4. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §3
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest zestaw produktów marki SPAR.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku rezygnacji z Nagrody przez Zwycięzcę Organizator w trybie wskazanym w § 3 wyłoni kolejnego zwycięzcę któremu przyzna prawo do tej Nagrody.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/SPARPolska wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres mailowy. Brak wysłania opisanej wyżej wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika wytypowanego jako Zwycięzca Konkursu prawa do Nagrody. W takim przypadku § 4 ust. 3 zdanie 3 stosuje się odpowiednio.
 7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przygotowane i będą do odbioru w sklepie wskazanym przez Zwycięzcę spośród sklepów wskazanych w załączniku nr 1 po 5 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

 

§5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. używają wulgaryzmów lub promują w postach zamieszczanych jako odpowiedź do postów konkursowych postawy niezgodne z zasadami współżycia społecznego, niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i życiu osób, których wizerunki znajdują się w przesłanym materiale
 6. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 7. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 8. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 9. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) – do dodanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu w formie wskazanej w §3 ust. 2 Regulamin ) utworu (zdjęcia, video, komentarza etc.)  – dalej „Utwór” – w całości oraz do jego poszczególnych elementów, oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone
 2. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym w sposób określony w niniejszym Regulaminie udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z tego komentarza oraz podłączonego do niego zdjęcia lub piku video na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do jego wykorzystywania przez Organizatora w jego działalności gospodarczej, w tym w ramach działań marketingowych Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na jego publikację na oficjalnym profilu Piotr i Paweł/SPAR w serwisie facebook.com i/lub instagram.com. , m.in.:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu– jako wytwarzanie określoną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnych ilościach egzemplarzy a także wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
 4. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – jako wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – jako publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 6. w zakresie udzielenia Organizatorowi upoważnienia do wyrażania w swoim imieniu zgody na korzystanie z opracowań utworu
 7. Licencja udzielana jest na czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych oraz bez prawa do jej wypowiedzenia; udzielenie licencji oraz zobowiązania Uczestnika opisane powyżej realizowane są w ramach konkursu bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do przeprowadzania nadzoru autorskiego w tym nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez przeprowadzania takiego nadzoru.
 9. Uczestnik w ramach udzielanej licencji wyraża zgodę na udostępnienie utworu publicznie w sposób i terminie określonym przez Organizatora, w tym na jego udostępnianie zarówno anonimowo jak i pod nazwiskiem twórcy a także wyraża zgodę na komercyjne wykorzystanie Utworu.
 10. Uczestnik zamieszczając zdjęcie zawierające wizerunek osoby trzeciej oświadcza, że posiada – w rozumieniu art 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) – zgodę osoby, której postać znajduje się na zdjęciu lub wstępuje w materiale wideo wykorzystanych przez Uczestnika w celu udziału w Konkursie, na publikację jej wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz że  wyraziła ona zgodę na taką publikację, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora   z tytułu naruszenia jej prawa do wizerunku Uczestnik który w ramach Konkursu zamieścił zdjęcie lub materiał wideo, co do którego osoba trzecia zgłosiła jekiekolwiek roszczenia zobowiązuje się zwolnić organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej z tytułu wykorzystania zdjęcia lub materiału wideo w sposób zgodny z Regulaminem.
 11. Na każde żądanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do wykazania posiadania praw autorskich do Utworu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Utworu od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Utworu obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora.
 12. Prace Konkursowe niezgodne z niniejszym Regulaminem w tym w szczególności naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, dobra osobiste lub prawa do wizerunku zostaną usunięte spod wpisu konkursowego i nie będą brały udziału w konkursie.
 13. Uczestnik oświadcza, że z chwilą jego wyboru przez Organizatora  jako zwycięzcy i przyznania mu prawa do Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a Organizator uprawniony jest w szczególności do:
  • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, cyfrowo, na taśmie magnetycznej, na płycie cd/dvd, ,
  • wprowadzania do obrotu również w formie użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,
  • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – jako publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian

Organizator ma prawo dokonywania i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Utworu, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, przerywania materiałami reklamowymi i promocyjnymi. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 1. Uczestnik w związku z przeniesieniem na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w trybie pisanym w ust. 9 upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła – jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
  • decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła
  • decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.
 2. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Utworu co do którego uzyskał licencję na jego wykorzystywanie lub objął przysługujące autorowi majątkowe prawa autorskie i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych odpowiednio w ust 2 i 9 niniejszego paragrafu.

 

§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Organizator.
 2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 3. dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO);
 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
 5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. Jednocześnie Organizator wskazuje, że niepodanie przez zwycięzcę danych zgodnie z treścią§ 4 ust. 7 regulaminu uniemożliwi odebranie/wydanie przez Organizatora nagrody.
 6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Organizatora.
 9. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie
 10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Uczestnik ma prawo do reklamacji wyboru zwycięzców Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty ich ogłoszenia.
 2. Zwycięzca ma prawo do reklamacji otrzymanej Nagrody, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs piłkarski EURO 2020”. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, wysłanego w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem na adres mailowy konkurs@spar.pl Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/SPARPolska

 

Facebook
Instagram
Sklep e-spar.pl
LinkedIn
YouTube