facebook - skrypt piksela

REGULAMIN JESIENNEGO KONKURSU KULINARNEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs prowadzony pod nazwą „Jesienny Konkurs Kulinarny” – dalej: „Konkurs” – na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany czy też przeprowadzany przez Facebook ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Podmiotem wyłącznie odpowiedzianym wobec Uczestników z tytułu ewentualnych roszczeń dotyczących Konkursu pozostaje Organizator.
 3. Organizatorem Konkursu jest „Wasz Sklep SPAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Druskienickiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000770617, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł złotych, , numer NIP: 7831797536, REGON: 382544215, dalej jako: „Organizator”.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin dalej jako „Uczestnik”.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICWO W KONKURSIE

 

1. Przed przystąpieniem do Konkursy Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 4. wyraża zgodę, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym oświadcza że zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody którą w pełni akceptuje;
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu Facebook;
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników Organizatora a także pracownicy sklepów SPAR Mini/SPAR Express/SPAR/EUROSPAR .
 2. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne (uczestnicy nie są zobowiązani do nabywania dowodów udziału w konkursie) i dobrowolne jednak wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/SPARPolska

 

§ 3. CZAS TRWANIA I ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs trwa od dnia 27.10.2021 od momentu publikacji postu konkursowego do dnia 2.11.2021 godz. 23:59
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie zdjęcia lub krótkiego materiału video jako komentarz do zadania konkursowego) odpowiedzi na zadanie przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora. W okresie trwania Konkursu Organizator zamieści jeden post konkursowy. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy podczas trwania Konkursu, co oznacza, że Uczestnik może zamieścić więcej niż jeden komentarz, z tym jednak zastrzeżeniem, że jedna osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa w drodze analizy poprawności wykonania przez Uczestników zadań opisanych § 3. ust. 2 Regulaminu przy uwzględnieniu parametrów opisanych w § 3 ust. 4 poniżej.
 4. Spośród komentarzy zamieszczonych przez Uczestników pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora, kierując się własnym uznaniem dokona wyboru trzech zwycięzców, którymi zostaną Uczestnicy będący autorami komentarzy ocenionych przez Komisję Konkursową najwyżej spośród wszystkich komentarzy. Rozstrzygnięcie Konkursu (wybranie zwycięzcy) w odniesieniu do zadania opublikowanego przez Organizatora nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

 

§ 4. NAGRODA

 

 1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §3
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest zestaw produktów marki SPAR.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku rezygnacji z Nagrody przez Zwycięzcę Organizator w trybie wskazanym w § 3 wyłoni kolejnego zwycięzcę któremu przyzna prawo do tej Nagrody.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/SPARPolska wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres mailowy. Brak wysłania opisanej wyżej wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika wytypowanego jako Zwycięzca Konkursu prawa do Nagrody. W takim przypadku § 4 ust. 3 zdanie 3 stosuje się odpowiednio.
 7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przygotowane i będą do odbioru w sklepie wskazanym przez Zwycięzcę spośród sklepów wskazanych w załączniku nr 1 po 5 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

 

 

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. używają wulgaryzmów lub promują w postach zamieszczanych jako odpowiedź do postów konkursowych postawy niezgodne z zasadami współżycia społecznego, niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i życiu osób, których wizerunki znajdują się w przesłanym materiale
 3. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 4. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 5. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 6. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) – do dodanego przez niego (zgłoszonego do Konkursu w formie wskazanej w §3 ust. 2 Regulamin ) utworu (zdjęcia, video, komentarza etc.) – dalej „Utwór” – w całości oraz do jego poszczególnych elementów, oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone
 2. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą zamieszczenia komentarza pod postem konkursowym w sposób określony w niniejszym Regulaminie udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z tego komentarza oraz podłączonego do niego zdjęcia lub piku video na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do jego wykorzystywania przez Organizatora w jego działalności gospodarczej, w tym w ramach działań marketingowych Organizatora, w szczególności wyraża zgodę na jego publikację na oficjalnym profilu Piotr i Paweł/SPAR w serwisie facebook.com i/lub instagram.com. , m.in.:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu– jako wytwarzanie określoną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnych ilościach egzemplarzy a także wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
 2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – jako wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – jako publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. w zakresie udzielenia Organizatorowi upoważnienia do wyrażania w swoim imieniu zgody na korzystanie z opracowań utworu
 1. Licencja udzielana jest na czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych oraz bez prawa do jej wypowiedzenia; udzielenie licencji oraz zobowiązania Uczestnika opisane powyżej realizowane są w ramach konkursu bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do przeprowadzania nadzoru autorskiego w tym nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu bez przeprowadzania takiego nadzoru.
 3. Uczestnik w ramach udzielanej licencji wyraża zgodę na udostępnienie utworu publicznie w sposób i terminie określonym przez Organizatora, w tym na jego udostępnianie zarówno anonimowo jak i pod nazwiskiem twórcy a także wyraża zgodę na komercyjne wykorzystanie Utworu.
 4. Uczestnik zamieszczając zdjęcie zawierające wizerunek osoby trzeciej oświadcza, że posiada – w rozumieniu art 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) – zgodę osoby, której postać znajduje się na zdjęciu lub wstępuje w materiale wideo wykorzystanych przez Uczestnika w celu udziału w Konkursie, na publikację jej wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz że wyraziła ona zgodę na taką publikację, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora z tytułu naruszenia jej prawa do wizerunku Uczestnik który w ramach Konkursu zamieścił zdjęcie lub materiał wideo, co do którego osoba trzecia zgłosiła jekiekolwiek roszczenia zobowiązuje się zwolnić organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej z tytułu wykorzystania zdjęcia lub materiału wideo w sposób zgodny z Regulaminem.
 5. Na każde żądanie Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do wykazania posiadania praw autorskich do Utworu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Utworu od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Utworu obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora.
 6. Prace Konkursowe niezgodne z niniejszym Regulaminem w tym w szczególności naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, dobra osobiste lub prawa do wizerunku zostaną usunięte spod wpisu konkursowego i nie będą brały udziału w konkursie.
 7. Uczestnik oświadcza, że z chwilą jego wyboru przez Organizatora jako zwycięzcy i przyznania mu prawa do Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a Organizator uprawniony jest w szczególności do:
 1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, cyfrowo, na taśmie magnetycznej, na płycie cd/dvd, ,
 2. wprowadzania do obrotu również w formie użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,
 3. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 4. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – jako publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
 5. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian

Organizator ma prawo dokonywania i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Utworu, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, przerywania materiałami reklamowymi i promocyjnymi. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

10. Uczestnik w związku z przeniesieniem na Organizatora całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w trybie pisanym w ust. 9 upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła – jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy dzieła

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.

11. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Utworu co do którego uzyskał licencję na jego wykorzystywanie lub objął przysługujące autorowi majątkowe prawa autorskie i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacyjnych określonych odpowiednio w ust 2 i 9 niniejszego paragrafu.

 

 

§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Organizator.
 2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 1. dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO);
 2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
 1. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. Jednocześnie Organizator wskazuje, że niepodanie przez zwycięzcę danych zgodnie z treścią§ 4 ust. 7 regulaminu uniemożliwi odebranie/wydanie przez Organizatora nagrody.
 2. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Organizatora.

7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Uczestnik ma prawo do reklamacji wyboru zwycięzców Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty ich ogłoszenia.

2. Zwycięzca ma prawo do reklamacji otrzymanej Nagrody, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Jesienny Konkurs Kulinarny”. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, wysłanego w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem na adres mailowy konkurs@spar.pl Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://spar.pl/dokument/regulamin-jesiennego-konkursu-kulinarnego/

 

Załącznik nr 1. Lista sklepów.

Miejscowość Adres sklepu Format sklepu
RADLIN UL. RYDUŁTOWSKA 130 SPAR EXPRESS
KRAKÓW UL. SOLSKIEGO 1-5/8 SPAR EXPRESS
MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE UL. BESKIDZKA 9 SPAR
ŚLEMIEŃ UL.KRAKOWSKA 146 SPAR
TARNÓW UL. KS. INDYKA 8 SPAR
TARNÓW UL. LEGIONÓW HENRYKA DĄBROWSKIEGO 2 SPAR
RZUCHOWA RZUCHOWA 510 SPAR
KĄTY WROCŁAWSKIE UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 42 SPAR
OKMIANY UL. SZWEDZKA 1B SPAR
RZESZÓW UL. DUNIKOWSKIEGO 4 SPAR
RUDA ŚLĄSKA UL. POTYKI 15A SPAR
KROŚCIENKO WYŻNE UL. MOSTOWA 1 SPAR
PUSTYNIA PUSTYNIA 156C SPAR
ŁÓDŹ UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 91B SPAR EXPRESS
ZABIERZÓW UL. KRAKOWSKA 26 SPAR
KSIĄŻENICE UL.KS. POJDY 70 SPAR EXPRESS
RYBNIK UL. GMINNA 2 SPAR
CHOCHOŁÓW CHOCHOŁÓW 317 E SPAR
NIEPOŁOMICE STANIĄTKI 488 SPAR EXPRESS
NIEPOŁOMICE UL. RYNEK 1 SPAR EXPRESS
PROSZOWICE WIĘCKOWICE 62 SPAR EXPRESS
KARWIN KARWIN 3 (BUDYNEK KOŁO OSP) SPAR EXPRESS
ŚMIŁOWICE ŚMIŁOWICE 1 SPAR EXPRESS
KOSZYCE 3-go MAJA 22 SPAR
DZIEWIN DZIEWIN 170 SPAR EXPRESS
DRWINIA DRWINIA 206 SPAR EXPRESS
MIKLUSZOWICE MIKLUSZOWICE 276 SPAR EXPRESS
CIĄGOWICE UL. ZWYCIĘSTWA 32 SPAR EXPRESS
RZESZÓW UL. POGWIZDOWSKA 1 SPAR EXPRESS
LIBUSZA LIBUSZA 1 SPAR
ŁAŃCUT UL. LISA KULI 7 SPAR
UJAZD OSIEDLE NIEWIADÓW 33 SPAR
ROPCZYCE ROBOTNICZA 1 SPAR
MASŁÓW PIERWSZY UL. MODRZEWIOWA 21 SPAR
RAKSZAWA RAKSZAWA 331A SPAR
WĘGLISKA WĘGLISKA 169 SPAR EXPRESS
CIESZYN UL. STAWOWA 60 SPAR EXPRESS
ZAWIERCIE UL. ŁOŚNICKA 9 SPAR
ZAWIERCIE UL. BLANOWSKA 50 SPAR
ZAWIERCIE UL. PUŁASKIEGO 5 SPAR
ZACZERNIE ZACZERNIE 648 SPAR EXPRESS
NOWY KORCZYN UL. RYNEK 33 SPAR EXPRESS
RATAJE KARSKIE RATAJE KARSKIE 19A SPAR EXPRESS
BRZESKO UL.PARTYZANTÓW 22A SPAR EXPRESS
SZCZUCIN UL. 3-GO MAJA 2 SPAR EXPRESS
STUBNO STUBNO 79A SPAR EXPRESS
OPOLE UL. HUBALA 23 SPAR
DĄBROWA TARNOWSKA UL. GRANICZNA 20 SPAR
PIEŃSK UL. HUTNICZA 29 SPAR
HARBUTOWICE UL. STARA DROGA 17 SPAR EXPRESS
SYCYNA SYCYNA PÓŁNOCNA 228A SPAR EXPRESS
ZWOLEŃ UL. KOŚCIUSZKI 23 SPAR
ZWOLEŃ UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2 SPAR
RUDZINIEC UL.GLIWICKA 49 SPAR EXPRESS
UJAZD UL. 1-GO MAJA 5 SPAR
KRAKÓW UL. BIAŁORUSKA 10B, 10C SPAR EXPRESS
KRAKÓW OS. CENTRUM B blok 8 SPAR
HECZNAROWICE UL. KRAKOWSKA 102 SPAR
JODŁOWA JODŁOWA 28 SPAR
JODŁOWA UL.JODŁOWA 2 SPAR EXPRESS
TARNOBRZEG UL. JANA SŁOMKI 2C SPAR EXPRESS
RAWA MAZOWIECKA UL. REYMONTA 7A EUROSPAR
KATOWICE UL.BARCELOŃSKA 82 SPAR EXPRESS
SOSNOWIEC UL. OKULICKIEGO 9 SPAR EXPRESS
SOSNOWIEC UL. HALLERA 16 SPAR
SOSNOWIEC UL. ZAGÓRSKA 2 SPAR EXPRESS
ŁUKOWICA ŁUKOWICA 533 SPAR
ŁÓDŹ UL. LUMUMBY 8 SPAR EXPRESS
KROŚNICE UL. PARKOWA 2A SPAR
MAKÓW PODHALAŃSKI WOLNOŚCI 70 SPAR
PIWNICZNA ZDRÓJ UL. RYNEK 5 SPAR
GOŁKOWICE DOLNE GOŁKOWICE DOLNE 257 SPAR
KRAKÓW UL. STAROWIŚLNA 50 SPAR EXPRESS
KRAKÓW UL. GRODZKA 46 SPAR EXPRESS
KRAKÓW UL. KRAKOWSKA 23 SPAR EXPRESS
ZAGÓRZE UL. PIŁSUDSKIEGO 133 SPAR
ŁAGÓW UL. SPACEROWA 10 SPAR
ŁÓDŹ UL. JURCZYŃSKIEGO 30A SPAR
ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA 89A SPAR EXPRESS
ZIELONA GÓRA UL.MIESZKA I 2-4 SPAR EXPRESS
RYBNIK UL. OBWIEDNIA POŁUDNIOWA 3 SPAR
CZĘSTOCHOWA UL. WYSOCKIEGO 39 SPAR
KOKAWA UL. JESIONOWA 5 SPAR
KRAKÓW UL. BAGROWA 80 lok. 47 SPAR EXPRESS
PODBRZEZIE DOLNE UL. ZYGMUNTOWSKA 7A SPAR EXPRESS
WILKOWO WILKOWO 49 SPAR
NIEPOŁOMICE UL. GRUNWALDZKA 9 SPAR
TYCHY UL.PRZEMYSŁOWA 15 SPAR
WISŁA UL. WYZWOLENIA 61C SPAR
WISŁA UL.1-GO MAJA 29 SPAR
GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. KOBYLOGÓRSKA 101 SPAR
TOMASZÓW LUBELSKI UL. KOŚCIUSZKI 39 SPAR EXPRESS
NAROL UL. WARSZAWSKA 38 SPAR EXPRESS
JĘDRZEJÓW PLAC KOŚCIUSZKI 12 SPAR EXPRESS
PIŃCZÓW PLAC WOLNOŚCI 6 SPAR EXPRESS
ZAWIERCIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 9 SPAR
ZAWIERCIE UL.TARGOWA 2 SPAR
TARŁÓW UL. RYNEK 21A SPAR EXPRESS
JABŁONNA UL.GRODZISKA 1 SPAR EXPRESS
OLSZYNY OLSZYNY 190 SPAR EXPRESS
MYSZKÓW UL. ODRODZENIA 1 SPAR
JANKOWICE UL. SPOKOJNA 2 SPAR EXPRESS
ŁADNA ŁADNA 5 SPAR EXPRESS
ŁOBŻENICA UL. WYRZYSKA 29 SPAR
SZYDŁÓW UL. RYNEK 10 SPAR
LISZKI LISZKI 469 SPAR
TARNÓW UL. KLIKOWSKA 31 SPAR
TUCHÓW UL. TARNOWSKA 24 SPAR
KRAKÓW ul. Życzkowskiego 10 SPAR EXPRESS
KRAKÓW Opolska 112 SPAR EXPRESS
MUCHARZ MUCHARZ 309 SPAR EXPRESS
KOLUSZKI UL. BRZEZIŃSKA 63 SPAR
PYSZNICA UL. WOLNOŚCI 261 SPAR
BILCZA UL. MARMUROWA 2 SPAR
GUBIN UL. PIASTOWSKA 30 -PAWILON NR 4 SPAR
SZPROTAWA UL. 3-GO MAJA 35 SPAR
SZPROTAWA UL. KRASZEWSKIEGO 3 SPAR EXPRESS
SZPROTAWA UL. SOBIESKIEGO 1 SPAR
SZPROTAWA UL. TARGOWA 1 SKLEP NR 12 SPAR
GROMADKA UL. OSŁA 1F SPAR
ZABRZEG UL. KORNFANTEGO 38 SPAR
DĄBROWA SZLACHECKA DĄBROWA SZLACHECKA 273 SPAR
HARKLOWA HARKLOWA nr b/n SPAR
ROŻNOWICE ROŻNOWICE 388 SPAR
SIEDLISKA SIEDLISKA 359 SPAR EXPRESS
KRAKÓW UL. PRZEWÓZ 40A SPAR
KURZA GÓRA UL.GOSTYŃSKA 100 SPAR
RYBNIK UL. KOMINKA 15E EUROSPAR
WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. OS. XXX-LECIA 62B SPAR
JASTRZĘBIE ZDRÓJ UL. MAZOWIECKA 8 SPAR
PSZÓW UL. TRAUGUTTA 52 SPAR
USTROŃ UL. SKOCZOWSKA 76 EUROSPAR
WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. MŁODZIEŻOWA 9 EUROSPAR
PUSTKÓW-OSIEDLE PUSTKÓW-OSIEDLE 27D SPAR
KRAKÓW UL. DOŻYNKOWA 11 SPAR
STRYSZAWA STRYSZAWA 294F SPAR
CIESZYN UL. STAWOWA 54 EUROSPAR
BRZESKO UL. KOŚCIUSZKI 58 SPAR
ŁAPANÓW ŁAPANÓW 181 SPAR
LUBCZA LUBCZA 470 SPAR
NOWY WIŚNICZ UL. POGODNA 4 SPAR
SKOCZÓW UL.GÓRNY BÓR 12B SPAR
SKOCZÓW UL. GÓRECKA 1 SPAR
PIERŚCIEC UL. SKOCZOWSKA 58 SPAR
LUBAŃ UL. BRACKA 11 SPAR EXPRESS
RUDA ŚLĄSKA ul JOANNY 17/02 SPAR EXPRESS
BYTOM UL. ORZEGOWSKA 40 SPAR
RUDA ŚLĄSKA UL. PODLAS 3/2 SPAR
ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE 690 SPAR
GROMADKA UL. 11LISTOPADA 39A SPAR EXPRESS
ŻYWIEC UL. KOPERNIKA 10 SPAR EXPRESS
RZESZÓW AL. MAJORA WACŁAWA KOPISTO 1 EUROSPAR
GDAŃSK AL. GRUNWALDZKA 82 EUROSPAR
SWARZĘDZ UL .GRANICZNA 55 EUROSPAR
WARSZAWA UL. OKOPOWA 58/72 EUROSPAR
ŁÓDŹ UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 100 EUROSPAR
GRODZISK MAZOWIECKI UL. KRÓLEWSKA 48 SPAR
PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 144 EUROSPAR
POZNAŃ UL. DRUSKIENICKA 12A EUROSPAR
BIAŁYSTOK UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15 SPAR
GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. PRZEMYSŁOWA 2 SPAR
JÓZEFÓW UL. 3 MAJA 148 SPAR
PNIEWY UL. MIĘDZYCHODZKA 22C SPAR
GDAŃSK UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 21 SPAR
GDAŃSK UL. NIEBOROWSKA 8 SPAR
BYDGOSZCZ UL. GRZYMAŁY SIEDLECKIEGO 20 EUROSPAR
BYDGOSZCZ UL. NAKIELSKA 86 EUROSPAR
WROCŁAW UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 73-95 EUROSPAR
POZNAŃ UL. GRONOWA 18 EUROSPAR
SKÓRZEWO UL. MALWOWA 162 EUROSPAR
RADOM AL. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO 29/31 EUROSPAR
SUCHY LAS UL. OBORNICKA 85 EUROSPAR
POZNAŃ OS. STARE ŻEGRZE 36 SPAR
POZNAŃ UL. GŁOGOWSKA 440-442 SPAR
LUBOŃ UL. ŻABIKOWSKA 66 SPAR
POZNAŃ UL. HETMAŃSKA 91 SPAR
WARSZAWA UL. STAWKI 2A EUROSPAR
POZNAŃ UL. MARCELIŃSKA 23 EUROSPAR
POZNAŃ UL. TATRZAŃSKA 1/5 EUROSPAR
STARGARD OS. ZACHÓD B/14 EUROSPAR
KOŹMIN WLKP. UL. KLASZTORNA 12 SPAR EXPRESS
PIŁA AL. POWSTAŃCÓW WLKP. 162 EUROSPAR
ZAWIERCIE UL. MARCISZOWSKA 41 SPAR Mini
TORUŃ UL. LEGIONÓW 216F EUROSPAR
TORUŃ UL. KOSYNIERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH 13 EUROSPAR
DĄBROWA GÓRNICZA UL. DWORCOWA I ARMII KRAJOWEJ 5 SPAR
RYTRO UL. RYTRO 541 SPAR
JAZOWSKO UL. JAZOWSKO 421 SPAR
WROCŁAW UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4 EUROSPAR
WROCŁAW UL. KRAKOWSKA 51/69 EUROSPAR
WROCŁAW UL. ŚWIERADOWSKA 51/57 EUROSPAR
GDAŃSK AL. GRUNWALDZKA 471 EUROSPAR
GDYNIA KLIF AL.. ZWYCIĘSTWA 256 EUROSPAR
GDAŃSK UL. TARG SIENNY 7 EUROSPAR
GDAŃSK UL. KOŁOBRZESKA 41C EUROSPAR
GDYNIA UL. 10 LUTEGO 11A SPAR
LESZNO UL. NARUTOWICZA 84 EUROSPAR
PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 127 SPAR
POZNAŃ UL. MALTAŃSKA 1 EUROSPAR
POZNAŃ UL. DRUŻBICKIEGO 2 SPAR
POZNAŃ UL. PROMIENISTA 160 EUROSPAR
WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 179 EUROSPAR
WARSZAWA UL. KOSZYKOWA 63 EUROSPAR
WARSZAWA UL. ĆMIELOWSKA 2 EUROSPAR
CZĘSTOCHOWA UL. ŚW. ROCHA 186 SPAR
LEGIONOWO UL .PIŁSUDSKEIGO 31C EUROSPAR
INOWROCŁAW UL. 800-LECIA INOWROCŁAWIA 27 SPAR
SOSNOWIEC UL. 3 MAJA 39 SPAR EXPRESS
KONIN UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 40 SPAR
SŁAWSK UL. KONIŃSKA 32 SPAR
KONIN UL. MICKIEWICZ 8 SPAR
LISIEC WIELKI UL. DŁUGA 2A SPAR EXPRESS
KONIN UL. STUDZIENNA 6 SPAR EXPRESS
KOŚCIERZYNA UL. MIODOWA 15 SPAR
JABŁONKA UL. KOZUBEK NR 1 SPAR
RYBNIK UL. KARŁOWICZA 1 SPAR
CHRUSZCZOBRÓD UL. POWIATOWA 21 SPAR EXPRESS
WARSZAWA UL. MORDECHAJA ANIELEWICZA 22, SPAR
WROCŁAW UL. PRZYJAŹNI 2 SPAR
PACANÓW UL. SZKOLNA 21 SPAR Mini
NOWOGRODZIEC UL. GODZIESZÓW 37 D SPAR
CZĘSTOCHOWA AL. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 49 SPAR Mini
PRZYSIEKI UL.PRZYSIEKI 59 SPAR
ŚWIDNIK ŚWIDNIK 124 SPAR Mini
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WESTERPLATTE 2 SPAR Mini
NOWY TARG SZAFLARSKA 8A SPAR Mini

 

Facebook
Instagram
Sklep e-spar.pl
LinkedIn
YouTube