facebook - skrypt piksela

REGULAMIN AKCJI „Wtorkowy rabat dla Seniora 1 sierpnia 2021 – 31 grudnia 2022”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji rabatowej „Wtorkowy Rabat dla Seniora 1 sierpnia 2021 -31 grudnia 2022 (zwanej dalej: „Akcją”) jest WSS Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Druskienicka 12, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000154033, NIP 8542174261, REGON: 634453624 Kapitał Zakładowy 24 418 000 zł (dalej „Organizator”),
 2. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Akcji ukończyły 65 rok życia (zwane dalej „Uczestnikami”).
 3. Akcja przeprowadzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wybranych sklepach sieci SPAR oraz Piotr i Paweł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Sklepy”). Lista sklepów Organizatora, aktualna na dzień rozpoczęcia Akcji, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Lista sklepów Organizatora będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej www.spar.pl. Akcja nie obejmuje sklepu internetowego Spar.
 4. Akcja jest nieodpłatna dla Uczestników.

 

§2 ZASADY AKCJI

 1. Akcja obowiązuje w okresie 08.2021 r. – 31.12.2022 r., bądź do odwołania Akcji lub wyczerpania Kart rabatowych z ograniczaniem do wtorków przypadających w tak ustalonym okresie trwania Akcji.
 2. W okresie trwania Akcji Każdy Uczestnik – po wykazaniu uprawnienia do uczestnictwa w Akcji, co następować będzie poprzez okazanie przez Uczestnika pracownikowi Sklepu biorącego udział w Akcji (na stanowisku kasowym przy stoisku monopolowym, lub przy innym stanowisku kasowym wskazanym przez Sklep biorący udział w Akcji) dowodu osobistego potwierdzającego ukończenie przez Uczestnika 65 roku życia w chwili przystąpienia do Akcji – uprawniony będzie do otrzymania Karty rabatowej pozwalającej na zrealizowanie w okresie trwania Akcji w Sklepie biorącym udział w Akcji  w każdy wtorek zakupów z rabatem w wysokości 5%, z zastrzeżeniem produktów wyłączonych spod promocji zgodne z postanowieniami § 2 ust. 5 poniżej.
 3. Karta rabatowa wydana w ramach niniejszej Akcji może zostać użyta przez Uczestnika wielokrotnie w okresie trwania Akcji, co oznacza, że Uczestnik od chwili wydania mu Karty rabatowej może w każdy wtorek przypadający w okresie trwania Akcji skorzystać z rabatu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem tych wtorków w których Sklep biorący udział w akcji w którym Uczestnik chciałby zrealizować rabat będzie nieczynny. W celu skorzystania z rabatu Uczestnik, obowiązany jest przy kolejnych zakupach realizowanych w którykolwiek wtorek przypadający w okresie trwania Akcji, w Sklepie biorącym udział w Akcji okazać Kartę rabatową kasjerowi, a ten dokona naliczenia rabatu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, odliczając go od wartości koszyka (zakupów).
 4. Rabat udzielany w oparciu o okazaną Kartę rabatową naliczany będzie od regularnej łącznej ceny produktów budujących wartość koszyka (zakupów) w wartości brutto, która obejmuje podatek VAT, co oznacza, że tak udzielany rabat nie łączy się z innymi promocjami w tym z innymi kuponami rabatowymi, a Uczestnik korzystając z Karty rabatowej wydanej w ramach niniejszej Akcji nie może żądać naliczenia rabatu na innej podstawie, chyba że co innego wynika z regulaminów regulujących naliczanie takich innych rabatów. Rabatu przyznanego na podstawie niniejszego Regulaminu po okazaniu Karty rabatowej  nie nalicza się w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, alkoholu a także mleka do żywienia początkowego niemowląt, preparatów i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, produktów leczniczych, zestawów startowych, doładowań, oraz przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (tzw. prepaid). Rabatu na podstawie Karty rabatowej nie nalicza się również w odniesieniu do wartości  rachunków w przypadku korzystania przez Uczestnika z takiej usługi w kasie Sklepu biorącego udział w Akcji, jak również od wypłaty gotówki dokonywanej  przez Uczestnika w kasie Sklepu biorącego udział w Akcji.
 5. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu wynikającego z Karty rabatowej.

 

§3 REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje należy złożyć w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia Akcji.
 3. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora z dopiskiem „Wtorkowy rabat dla Seniora 1 sierpnia 2021 r – 31 grudnia 2022”. O wyniku ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia
 4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni licząc od chwili wpływu reklamacji do Organizatora.
 7. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Akcji, Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej https://spar.pl/dokument/regulamin-akcji-wtorkowy-rabat-dla-seniora/

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości rabatu należnego Uczestnikowi w ramach Akcji, którego to roszczenie dotyczy, co nie wyłącza ewentualnych innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawa.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej https://spar.pl/dokument/regulamin-akcji-wtorkowy-rabat-dla-seniora/
 4. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Lista sklepów biorących udział w Akcji

 

 

Załącznik nr 1

 

Lista placówek biorących udział w akcji: 

 1. Eurospar – Poznań – ul. Promienista 160
Facebook
Instagram
Sklep e-spar.pl
LinkedIn
YouTube