facebook - skrypt piksela

Regulamin Akcji „Skomponuj idealną zastawę – Vivo | Villeroy & Boch Group”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Skomponuj idealną zastawę – Vivo | Villeroy & Boch Group” (dalej „Akcja”) tj. zasady udziału w Akcji, zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Organizatorem Akcji „Skomponuj idealną zastawę – Vivo | Villeroy & Boch Group” jest Wasz Sklep SPAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Druskienicka 12, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000770617, NIP 7831797536, Kapitał Zakładowy 1 000 000 zł (dalej „Organizator”).
4. Akcja prowadzona będzie w sklepach sieci SPAR oraz Piotr i Paweł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów Organizatora, aktualna na dzień rozpoczęcia Akcji, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Lista sklepów Organizatora będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej www.spar.pl.
5. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami” lub „Uczestnikami”.
6. Akcja „Skomponuj idealną zastawę – Vivo | Villeroy & Boch Group” jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu Klientom znaczków za dokonane zakupy (dalej „Znaczki”), które po umieszczeniu na karcie kolekcjonerskiej do zbierania Znaczków (dalej „Karta Kolekcjonerska”) umożliwiają nabycie za cenę wskazaną w § 3 ust. 8 Regulaminu (dalej „Cena Promocyjna”) naczyń (dalej „Naczynia” lub „Produktów Promocyjnych”). Wykaz Produktów Promocyjnych objętych Akcją stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Akcja trwa od 7 lipca 2021 roku do 19 października 2021 roku, przy czym:
a) Znaczki wydawane będą od dnia 7 lipca 2021 roku do 12 października 2021 roku;
b) odbiór Produktów Promocyjnych możliwy będzie od dnia 7 lipca 2021 roku do 19 października 2021 roku.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji mogą wziąć udział Klienci sklepu, posiadający określoną liczbę Znaczków naklejonych na Kartę Kolekcjonerską (zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3 i nr 4 do Regulaminu), umożliwiających nabycie Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej.
2. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Akcji (tj. odbierać Znaczki i wykorzystywać je do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej) za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
3. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.

§ 3. Przebieg Akcji
1. Znaczki za dokonane zakupy wydawane będą od dnia 19 sierpnia 2020 roku do dnia 1 grudnia 2020 roku.
2. Znaczki wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo, tj. w ramach jednej transakcji dokumentowanej jednym paragonem, zrobią zakupy w sklepie sieci SPAR lub Piotr i Paweł na kwotę minimum 30 zł (trzydzieści złotych). Dokonanie w ramach jednorazowej transakcji (objętej jednym paragonem) zakupów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 30 zł upoważnia Klienta do odbioru odpowiednio większej ilości Znaczków, w żadnym jednak wypadku nie więcej jednak niż 20 Znaczków. Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych za:
a) kwotę równą lub wyższą niż 30 zł, ale niższą niż 60 zł, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) Znaczek;
b) kwotę równą lub wyższą niż 60 zł, ale niższą niż 90 zł, Uczestnik otrzyma 2 (dwa) Znaczki;
c) kwotę równą lub wyższą niż 90 zł, ale niższą niż 120 zł, Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Znaczki;
c) kwotę równą lub wyższą niż 600 zł Uczestnik otrzyma 20 (dwadzieścia) Znaczków
3. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór Znaczków przez Klienta od obsługującego kasjera. Klient nie może odebrać Znaczków w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane obsługującemu kasjerowi bezpośrednio przy dokonywaniu transakcji.
4. Dodatkowe Znaczki – Dodatkowe Znaczki wydawane będą także Klientom, którzy jednorazowo zrobią zakupy w sklepie sieci SPAR lub Piotr i Paweł za minimum 30 zł, oraz dokonają w ramach tej samej transakcji dokumentowanej jednym paragonem zakupu za minimum 15 zł (piętnaście złotych) produktów (lub grupy produktów) oferowanych w danym okresie w specjalnej promocji pod nazwą „Extra Znaczek”. Produkty lub grupy produktów biorące udział w promocji „Extra Znaczek” będą wyróżnione oznaczeniem z symbolem „Extra Znaczek”, zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu. Klienci będą informowani o tym, jakie produkty, w jakim okresie, biorą udział w promocji „Extra Znaczek”. Informacje te będą przekazywane w formie gazetek, specjalnego oznaczenia tych towarów w sklepie, poprzez personel sieci SPAR oraz Piotr i Paweł oraz za pośrednictwem stron internetowych www.spar.pl oraz www.straznicyswiezosci.pl. Z tytułu zakupu w ramach jednej transakcji produktów biorących udział w promocji „Extra Znaczek”, po spełnieniu warunku kwotowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, Klient może otrzymać tylko jeden Dodatkowy Znaczek, bez względu na liczbę produktów objętych promocją „Extra Znaczek” nabywanych w ramach tej transakcji oraz na łączną kwotę wydaną przez Klienta w ramach tej jednej transakcji na produkty objęte promocją „Extra Znaczek”.
Jeśli Klient zakupi produkty/grupy produktów oznaczonych promocją „Extra Znaczek” za więcej niż 15 zł, Klient otrzyma jeden Dodatkowy Znaczek, a nadwyżka ponad 15 zł wydatkowana na zakup produktów biorących udział w promocji „Extra Znaczek” będzie budowała wartość koszyka, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Pierwsze 15 zł wydatkowane przez Klienta w ramach jednej transakcji na zakup produktu/grupy produktów objętych promocją „Extra Znaczek”, za które po spełnieniu przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym Klient może odebrać Dodatkowy Znaczek, nie buduje wartości koszyka podstawowego, o którym mowa w § 3 ust, 2 powyżej
Przykładowo:
a) Klient w ramach jednej transakcji dokona zakupów na kwotę 30 złotych oraz dokona zakupu jednego produktu/grupy produktów oznaczonych promocją „Extra Znaczek” za 15 zł, – Klient otrzymuje 2 Znaczki – jeden w ramach zwykłego koszyka o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu oraz jeden Znaczek Dodatkowy za zakup produktów objętych promocją ”Extra Znaczek”
b) Klient w ramach jednej transakcji dokona jednorazowych zakupów na kwotę 60 złotych oraz dokona zakupu produktu/grupy produktów oznaczonych promocją „Extra Znaczek” za 15 zł, – Klient otrzymuje 3 znaczki – dwa w ramach zwykłego koszyka o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu (zakupy za 60 złotych) oraz jeden Znaczek Dodatkowy za zakup produktów objętych promocją ”Extra Znaczek”
c) Klient w ramach jednej transakcji dokona jednorazowych zakupów na kwotę mniejszą niż 30 złotych, w której to kwocie mieści się cena zakupu jednego produktu/grupy produktów promocji oznaczonych promocją „Extra Znaczek” choćby nawet przekroczyła ona 15 zł, – Klient nie otrzymuje Znaczka
d) Klient w ramach jednej transakcji dokona jednorazowych zakupów na kwotę 30 złotych oraz dokona zakupu produktu/grupy produktów oznaczonych promocją „Extra Znaczek” za 45 zł,– Klient otrzymuje 3 Znaczki jeden Dodatkowy Znaczek za zakup produktów objętych promocją ”Extra Znaczek” oraz dwa za zbudowanie koszyka zakupów o wartości 60 zł w tym 30 złotych z tytułu zakupu produktów nieobjętych promocją „Extra Znaczek” oraz 30 złotych które „przeszły” do koszyka z tytułu zakupu produktów objętych promocją „Extra Znaczek” jako nadwyżka powyżej 15 złotych.
Jeżeli nic innego nie wynika wprost z regulaminu do Dodatkowych Znaczków stosuje się wprost postanowienia dotyczące Znaczków.
5. Znaczki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepów SPAR oraz Piotr i Paweł, bez względu na formę płatności (gotówka, karta, bony towarowe, karty podarunkowe) z wyłączeniem następujących produktów i usług:
a) napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1818, M. P. z 2020 r. poz. 164.);
b) wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182);
c) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 285.), w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
d) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1590 i poz. 1905 oraz z 2020 r. poz. 322.);
e) płatności dokonywanych w kasach w ramach programu „Moje Rachunki” oraz usługi wypłaty gotówki.
6. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów czy usług, o których mowa w § 3 pkt. 5 Regulaminu, wówczas wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostanie wydana przez obsługującego Kasjera odpowiednia ilość Znaczków.
7. Znaczki powinny być przyklejane na Kartę Kolekcjonerską. Klient będzie mógł otrzymać Kartę Kolekcjonerską przy kasie nieodpłatnie.
8. Uczestnik, który zbierze określoną ilość Znaczków a następnie – w okresie trwania Akcji – przekaże Organizatorowi w jednym z jego sklepów Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na nią określoną liczbą Znaczków, uzyska prawo do nabycia Maskotki za cenę 1 grosza lub za 19,99 zł. Ilość znaczków niezbędnych do otrzymania każdego rodzaju Maskotki w Cenie Promocyjnej jest taka sama:
a) aby uzyskać prawo do nabycia Maskotki za 1 grosz – należy zebrać 50 znaczków;
b) aby uzyskać prawo do nabycia Maskotki za 19,99 zł – należy zebrać 25 znaczków;
9. Istnieje możliwość dokonania zakupu Maskotki bez Znaczków. Cena Maskotki wynosi wówczas 49,99 zł.
10. Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi Znaczkami mogą być przekazane i uprawniają do nabycia Maskotki w cenie promocyjnej, w sklepach sieci SPAR oraz Piotr i Paweł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od 19 sierpnia 2020 roku do 16 grudnia 2020 roku, w godzinach otwarcia danego sklepu. W sytuacji, gdy Klient zgłosi się po odbiór wybranej przez siebie Maskotki, a produkt ten nie będzie w danej chwili dostępny w sklepie, Klient zostanie poinformowany przez personel sklepu o terminie, w jakim może odebrać wybraną przez siebie Maskotkę. Organizator nie gwarantuje dostępności wszystkich Maskotek w całym okresie trwania Akcji
11. Warunkiem skorzystania z możliwości nabycia Maskotki po Cenie Promocyjnej, jest okazanie i wydanie kasjerowi w sklepie sieci prowadzonej przez Organizatora wskazanym na liście sklepów biorących udział w Akcji, a stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, w okresie trwania Akcji, uzupełnionej Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią Znaczkami oraz zapłata ceny adekwatnej do ilości zebranych Znaczków. Wszystkie Znaczki uprawniające do nabycia jednej Maskotki za Cenę Promocyjną muszą znajdować się na jednej Karcie Kolekcjonerskiej – łączenie Znaczków znajdujących się na różnych Kartach Kolekcjonerskich jest wykluczone. Organizator zatrzymuje okazane Karty Kolekcjonerskie. Jeżeli na Karcie Kolekcjonerskiej znajduje się więcej Znaczków niż jest to wymagane do nabycia określonego produktu po Cenie Promocyjnej, nadmiar uważany jest za wykorzystany. Po upływie okresu trwania Akcji, Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie tracą ważność i nie będą uprawniały do nabycia Maskotki w Cenie Promocyjnej.
12. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią Znaczkami, czy niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi Znaczkami na ekwiwalent pieniężny. Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi na nie Znaczkami nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana Znaczków lub Kart Kolekcjonerskich na gotówkę jest zakazana.
13. Kasjer sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Kolekcjonerskiej i jej realizacji, jeżeli przedłożona Karta lub naklejone na nią Znaczki budzą jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
13. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej lub Znaczków duplikaty nie są wydawane. Znaczki, jak również Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Znaczki nie będą akceptowane.

Facebook
Instagram
Sklep e-spar.pl
LinkedIn
YouTube