facebook - skrypt piksela

REGULAMIN AKCJI „Rabat Gdynia Klif”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji rabatowej „Kupon Rabatowy Gdynia Klif” (zwanej dalej: „Akcją”) jest spółka: Piotr i Paweł Detal” sp. z o.o. w restrukturyzacji  z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 160, 60-142 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w  Poznaniu Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000154033, NIP 854-21-74-261 REGON 634453624, zwana dalej „Organizatorem”, 
 2. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, które wezmą udział w Akcji i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu (zwane dalej „Uczestnikami”).
 3. Akcja przeprowadzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Akcja jest nieodpłatna dla Uczestników. 

 

2. ZASADY AKCJI

 1. Akcja  obowiązuje w okresie: 15.07.2020-15.08.2020 roku, bądź do odwołania Akcji lub wyczerpania Kuponów rabatowych.
 1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Akcji dokona w sklepie stacjonarnym SPAR Gdynia Klif, w Gdynia przy Zwycięstwa nr. 256, jednorazowych zakupów na łączną kwotę 50 złotych po uprzednim okazaniu Ulotki reklamowo-rabatowej której wydawcą jest Galeria Handlowa Klif a której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu otrzyma rabat w wysokości 5% na te zakupy. 
 2. W trakcie trwania Akcji i na warunkach w wskazanych w Regulaminie Akcji Uczestnik, który spełni kryteria opisane w § 2 ust. 2 Regulaminu ma możliwość wielokrotnego ubiegania się o rabat. Kryterium minimalnej wartości koszyka (zakupów) uprawnianych do otrzymania rabatu dotyczy końcowej ceny jaką za dane zakupy faktycznie powinien zapłacić  Uczestnik, po naliczeniu wszelkich ewentualnych rabatów z których Uczestnik ten skorzystał w trakcie realizacji tych zakupów. Do progu 50 zł o którym mowa w ust 2, którego przekroczenie jest koniecznego dla ubiegania się o wydanie Kuponu rabatowego nie wlicza się wyrobów tytoniowych, alkoholu a także mleka do żywienia początkowego niemowląt, preparatów i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, produktów leczniczych, zestawów startowych, doładowań, oraz przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (prepaid).
 3. .Ulotki reklamowo-rabatowe uprawniające do  realizacji w ramach niniejszej Akcji zakupów z rabatem 5% będą dystrybuowane wśród osób odwiedzających Galerię Handlową Klif w Gdańsku przez osoby działające na wyłączne zlecenie właściciela Galerii Handlowej Klif. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, iż nie jest emitentem ani dystrybutorem Ulotek reklamowo- rabatowych, a jego zobowiązanie w ramach niniejszej Akcji ogranicza się do respektowania Ulotek reklamowo-rabatowych ograniczonego do udzielanie Uczestnikom Akcji posiadającym Ulotki reklamowo-rabatowe w okresie trwania Akcji i na zasadach określnych w Regulaminie rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym  SPAR mieszczącym się w Centrum Handlowym Klif.
 4. Ulotka reklamowo-rabatowa ma charakter jednorazowy  co oznacza, że Uczestnik w okresie trwania Akcji  może tylko jeden raz skorzystać z jednej Ulotki reklamowo-rabatowej. W celu skorzystania z Ulotki reklamowo-rabatowej i naliczenia rabatu o którym mowa w pkt. 2 powyżej Uczestnik, obowiązany jest zakupach realizowanych w sklepie stacjonarnym SPAR w Centrum Handlowym Klif przekazać Ulotkę reklamowo-rabatową kasjerowi, a ten dokona naliczenia rabatu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, odliczając go od wartości koszyka (zakupów) i zatrzyma Ulotkę reklamowo-rabatową na dowód jej realizacji. 
 5. Rabat udzielany w oparciu o niniejszy Regulamin  naliczany będzie od  regularnej łącznej ceny produktów budujących wartość koszyka (zakupów) w wartości brutto, która obejmuje podatek VAT, co oznacza, że tak udzielany rabat nie łączy się z innymi promocjami w tym z innymi rabatami, a Uczestnik korzystając z rabatu  w ramach niniejszej Akcji nie może żądać naliczenia rabatu na innej podstawie, chyba że co innego wynika z regulaminów regulujących naliczanie takich innych rabatów. Klient w ramach jednej transakcji – w przypadku spełnienia kryterium kwotowego – może otrzymać rabat przyznawany w ramach niniejszej akcji jednokrotnie, co oznacza w szczególności że nie otrzyma kolejnych rabatów  z tytułu uzyskania w ramach jednej transakcji wielokrotności zakładanej minimalnej wartości zakupów.. Rabatu przyznanego z tytułu niniejszej akcji  nie nalicza się w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, alkoholu a także mleka do żywienia początkowego niemowląt, preparatów i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, produktów leczniczych, zestawów startowych, doładowań, oraz przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (prepaid).
 6. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu wynikającego z Kuponu rabatowego.

 

3.  REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje należy złożyć w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia Akcji.
 3. Reklamacje należy wysłać na adres przemyslaw.grobelski@spar.com.pl z dopiskiem „Rabat Gdynia ”. O wyniku  ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia
 4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację.  W takim wypadku termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni licząc od chwili wpływu reklamacji do Organizatora. 
 7. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 

 

4.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Akcji, Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej https://spar.pl/dokument/regulamin-akcji-rabat-gdynia-klif/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości  rabatu należnego Uczestnikowi w ramach Akcji, którego to roszczenie dotyczy, co nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.
 4. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej https://spar.pl/dokument/regulamin-akcji-rabat-gdynia-klif/.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności  bezpośrednie zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: https://spar.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.  
Facebook
Instagram
Sklep e-spar.pl
LinkedIn
YouTube