facebook - skrypt piksela

REGULAMIN AKCJI „Kupon Rabatowy 2 lipca – 14 sierpnia 2021”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji rabatowej „Kupon Rabatowy 2 lipca – 14 sierpnia 2021 (zwanej dalej: „Akcją”) jest spółka: „WSS Detal” sp. z o.o. w  z siedzibą w Poznaniu, ul. Druskienicka 12, 60-476 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w  Poznaniu Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000154033, NIP 8542174261 REGON 634453624, zwana dalej „Organizatorem”,
 2. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, które wezmą udział w Akcji i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu (zwane dalej „Uczestnikami”).
 3. Akcja przeprowadzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Akcja jest nieodpłatna dla Uczestników.

 

§2 ZASADY AKCJI

 1. Akcja obowiązuje w okresie:

02.07-14.08.2021 roku, bądź do odwołania Akcji lub wyczerpania Kuponów rabatowych.

 1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Akcji dokona w sklepie stacjonarnym SPAR, Płock ul. Tysiąclecia 2A zakupów, uprawniony będzie do otrzymania Kuponu rabatowego pozwalającego na zrealizowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2021 roku, w sklepach zamieszczonych na końcu niniejszego regulaminu, kolejnych zakupów z rabatem w wysokości 10%.
 2. W trakcie trwania Akcji i na warunkach w wskazanych w Regulaminie Akcji Uczestnik, który spełni kryteria opisane w § 2 ust. 2 Regulaminu ma możliwość wielokrotnego ubiegania się o wydanie Kuponu rabatowego.
 3. Kupon rabatowy w formie papierowej z nadrukowanym na nim i kodem kreskowym zostanie wręczony Uczestnikowi, wraz z dowodem zakupu dokumentującym realizację przez tego Uczestnika zakupów za wskazaną wyżej kwotę uprawniającą do ubiegania się o jego wydanie.
 4. Kupon ma charakter jednorazowy co oznacza, że Uczestnik w okresie ważności Kuponu rabatowego tj. nie później niż do dnia 14 sierpnia 2021 roku  może tylko jeden raz skorzystać z jednego Kuponu rabatowego, W celu skorzystania z Kuponu rabatowego Uczestnik, obowiązany jest przy kolejnych zakupach realizowanych do dnia 14 sierpnia 2021 r. w jednym ze sklepów stacjonarnych uczestniczących w Akcji  a wskazanych na końcu regulaminu, przekazać ten Kupon rabatowy kasjerowi, a ten dokona naliczenia rabatu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, odliczając go od wartości koszyka (zakupów) i zatrzyma Kupon rabatowy na dowód jego realizacji.
 5. Rabat udzielany w oparciu o posiadany Kupon rabatowy naliczany będzie od regularnej łącznej ceny produktów budujących wartość koszyka (zakupów) w wartości brutto, która obejmuje podatek VAT, co oznacza, że tak udzielany rabat nie łączy się z innymi promocjami w tym z innymi kuponami rabatowymi, a Uczestnik korzystając z Kuponu rabatowego wydanego w ramach niniejszej Akcji nie może żądać naliczenia rabatu na innej podstawie, chyba że co innego wynika z regulaminów regulujących naliczanie takich innych rabatów. Kupony promocyjne wydane w ramach niniejszej Akcji nie podlegają łączeniu. Rabatu przyznanego z tytułu Kuponu rabatowego nie nalicza się w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, alkoholu a także mleka do żywienia początkowego niemowląt, preparatów i przedmiotów służących do karmienia niemowląt, produktów leczniczych, zestawów startowych, doładowań, oraz przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (prepaid).
 6. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu wynikającego z Kuponu rabatowego.

 

§3 REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.
 2. Reklamacje należy złożyć w terminie maksymalnie 14 dni od zakończenia Akcji.
 3. Reklamacje należy wysłać na adres kubicka@spar.pl z dopiskiem „Kupon Rabatowy 2 lipca – 14 sierpnia 2021”. O wyniku ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia
 4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do Organizatora.
 5. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin na rozpoznanie reklamacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni licząc od chwili wpływu reklamacji do Organizatora.
 7. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Akcji, Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.spar.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości rabatu należnego Uczestnikowi w ramach Akcji, którego to roszczenie dotyczy, co nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.
 4. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.spar.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności bezpośrednie zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: www.spar.pl
 6. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.

 

 

Lista sklepów biorących udział w Akcji:

MIASTO SKLEPU KOD POCZTOWY SKLEPU ADRES SKLEPU WOJEWÓDZTWO
PŁOCK MAZOVIA 09-410 UL. WYSZOGRODZKA 127 MAZOWIECKIE
PŁOCK WISŁA  09-400  UL. WYSZOGRODZKA 144 MAZOWIECKIE

 

Facebook
Instagram
Sklep e-spar.pl
LinkedIn
YouTube